blog

Wzrost efektywności energetycznej firmy poprzez modernizację energetyczna budynku /zastosowanie OZE

Tytuł projektu: Wzrost efektywności energetycznej firmy poprzez modernizację energetyczną budynku oraz zastosowanie OZE

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej firmy poprzez modernizację energetyczną hali sportowej oraz zastosowanie OZE. Cele główne projektu: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są zgodne z celami osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014 - 2020. Są zgodne z celami PGN dla Miasta Kielce. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację energetyczna budynku hali sportowej oraz przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacji wentylacyjnej, instalacji grzewczo-chłodniczej, instalacji wyposażenia kotłowni, instalacji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej do 40 kW, wymianę oświetlenia wewnętrznego).

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] -1,
3. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną [szt.]- 1,
4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]- 1,
5. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 1,
6. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – 2 341,00
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] - 1,
8. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje) (CI 6) [zł] - 469 359,33
9. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - 739,95
10. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 15,35
11. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 500,57
12. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 51,60

Wartość ogółem 1 052 511,00
Wydatki kwalifikowalne 850 049,59
Wnioskowane dofinansowanie 583 151,67
Wkład UE 583 151,67
Wkład własny 469 359,33

 

 
  • Tags